Happy Guru Purnima 2020

Happy Guru Purnima 2020

गुरुर्ब्रह्मा ग्रुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।


[caption id="attachment_734" align="alignnone" width="549"]happy guru purnima wishes happy guru purnima wishes[/caption]

गुरुर्ब्रह्मा ग्रुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।

गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

 

"अज्ञान तिमिरांधश्च ज्ञानांजन शलाकया


[caption id="attachment_738" align="alignnone" width="635"]happe guru purnima wishes happe guru purnima wishes[/caption]

"अज्ञान तिमिरांधश्च ज्ञानांजन शलाकया,चक्षुन्मीलितम तस्मै श्री गुरुवै नमः'

0 Comments